Navigation – Plan du site

Prezentacja

Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii, językoznawstwa. Zamieszcza również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy. Po każdym artykule streszczenie w języku angielskim. Także spis treści tłumaczony na język angielski.

Wybrane numery o charakterze tematycznym są monograficznie poświęcone kluczowym zagadnieniom współczesnej humanistyki. W tej chwili zaplanowane są m.in. tomy traktujące o historii polskich Żydów, kryzysie antropocentryzmu, romantyzmie w perspektywie postmodernizmu, tradycji i promieniowaniu Warszawskiej Szkoły Historyków Idei, medycynie i humanistyce oraz numer językoznawczy upamiętniający setną rocznicę śmierci Ferdynanda de Saussure'a.

Najnowszy numer
2014
NR 6(447)

 • Artykuły

  • Grażyna Szelągowska
   Wielka Wojna – ciąg dalszy
  • Katarzyna Sierakowska
   Lęk przed śmiercią, bezdomnością, demoralizacją. Polki i Polacy 1914–1918
  • Jakub Zapała i Marta Penczek
   Pierwsza wojna światowa jako punkt zwrotny w kształtowaniu się pojęcia kolektywnej winy narodu
  • Alicja Urbanik
   Spirytyzm po pierwszej wojnie światowej – od naukowej ciekawości do narzędzia pamięci
  • Leszek Smolak
   Środowiska twórcze w kampanii propagandowej w czasie wojny Polski z bolszewicką Rosją
  • Aleksander Wójtowicz
   Pacyfista w „epoce wielkiego zamętu”. Kroniki tygodniowe Antoniego Słonimskiego
  • Weronika Szulik
   Puste miejsca powojennej cywilizacji europejskiej. Wesele hrabiego Orgaza Romana Jaworskiego
  • Justyna Biernat
   Uśmiech melancholika. Sylwetka młodego twórcy listów z tomaszowskiego getta
  • Carsten Gansel i Elisabeth Herrmann
   „«Współczesność» oznacza okres jednej generacji”. Uwagi do próby określenia literatury współczesnej
  • Anna Wandzel
   Likwidacja kultury wojny? O dyskusji wokół projektu Obalenie wojen Krzysztofa Wodiczki
 • Z warsztatu humanistów

  • Walentyna Krupowies
   Wędrówki i przechadzki po Wilnie dwudziestolecia międzywojennego
  • Katarzyna Wakuła
   Polityczne uwarunkowania mody niemieckiej w malarstwie Caspara Davida Friedricha
 • Dyskusje i polemiki

  • Wiesław Rzońca
   Romantyzm a premodernizm w Polsce – wobec studium Arenta van Nieukerkena W czym zawiera się Norwidowski modernizm?
 • Recenzje i przeglądy

  • Eliza Kącka
   Homo religiosus jako diarysta
  • Michał Kacprzak
   Rosyjski mit
  • Paulina Urbańska
   Wiedeńskie miesiące
  • Anna Artwińska
   Niemiecki urzędnik patrzy na Warszawę: okupacja w obiektywie Hermanna Beyerleina