Navigation – Plan du site

Prezentacja

Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii, językoznawstwa. Zamieszcza również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy. Po każdym artykule streszczenie w języku angielskim. Także spis treści tłumaczony na język angielski.

Wybrane numery o charakterze tematycznym są monograficznie poświęcone kluczowym zagadnieniom współczesnej humanistyki. W tej chwili zaplanowane są m.in. tomy traktujące o historii polskich Żydów, kryzysie antropocentryzmu, romantyzmie w perspektywie postmodernizmu, tradycji i promieniowaniu Warszawskiej Szkoły Historyków Idei, medycynie i humanistyce oraz numer językoznawczy upamiętniający setną rocznicę śmierci Ferdynanda de Saussure'a.

Najnowszy numer
2014
NR 3(444)

 • Artykuły

  • Andrzej Walicki
   Miejsce ekonomii w moim ujęciu intelektualnej historii Rosji. Próba zwięzłego podsumowania
  • Paweł Kozłowski
   Ekonomia i historia idei
  • Rafał Stobiecki
   Historia historiografii jako historia idei
  • Andrzej Leder
   Nietzsche, poststrukturalizm i warszawska szkoła historyków idei
  • Helder Mendes Baiao
   « Retrouver les fils de la synchronie ». Bronisław Baczko et les lumières de l’utopie
 • Z warsztatu humanistów

  • Anna Michałowska-Mycielska
   Żydzi w strukturze politycznej i administracyjnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.)
 • Recenzje i przeglądy

  • Marta Agata Chojnacka
   Wynik pragnienia
  • Urszula Kowalczuk
   Felicjan Faleński – eksperymentator. Nowe argumenty
  • Anna Dzhabagina
   W galaktyce kobiecych autobiografii