Navigation – Plan du site

Prezentacja

To jest archiwalna strona internetowa "Przeglądu Humanistycznego". Nowa strona dostępna jest pod adresem: http://przegladhumanistyczny.pl

Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii, językoznawstwa. Zamieszcza również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy. Po każdym artykule streszczenie w języku angielskim. Także spis treści tłumaczony na język angielski.

Wybrane numery o charakterze tematycznym są monograficznie poświęcone kluczowym zagadnieniom współczesnej humanistyki. W tej chwili zaplanowane są m.in. tomy „Terytoria, granice i mapy”, „Poetyka newsów”, "Słowa klucze".

Najnowszy numer
2016
NR 4 (455)

 • Artykuły

  • Tomasz Wójcik i Paulina Urbańska
   Kilka słów wprowadzenia
   Some Words of Introduction
  • Paweł Dybel
   „Wszyscy oskarżeni są piękni...”. Antynomie doświadczenia prawa w prozie Franza Kafki
   “All the Accused Are Beautiful...”. Antinomies of Experiencing Law in Franz Kafka’s Prose
  • Karol Sauerland
   Franz Kafka w refleksji Adorna
   Adorno’s Reflection on Franz Kafka
  • Marcin Czardybon
   „Istnieć oznacza przynależeć”. Jacob Taubes czyta Kafkę
   “To Exist Means to Belong”. Jacob Taubes Reads Kafka
  • Daniel Kalinowski
   Wiadomość ze Wschodu. Motywy orientalne w twórczości Franza Kafki
   The Message from the East. Oriental Motifs in Franz Kafka’s Works
  • Monika Tokarzewska
   Kafka i Chiny
   Kafka and China
  • Andrzej Stanisław Kowalczyk
   Kafka i Felicja. Romans epistolarny
   Kafka and Felice. Epistolary Romance
  • Łukasz Musiał
   Proces – co nowego?
   The Trial – What Is New?
  • Barbara Surowska
   Splątanie języka metodą Kafki w opowiadaniu Lekarz wiejski
   Twisting and Turning of Language as Kafka’s Method in the Short Story Country Doctor
  • Małgorzata Klentak-Zabłocka
   Gry rodzinne we wnętrzu: Małżonkowie na tle wcześniejszych utworów Franza Kafki
   Family Games Inside: The Married Couple Against the Earlier Works by Franz Kafka
  • Piotr Roguski
   Nieprzespana noc. Osobliwości Wyroku Franza Kafki
   A Sleepless Night. Peculiarities of The Judgement by Franz Kafka
  • Błażej Popławski
   Prawa pisane krwią, nie atramentem. Interpretacja Kolonii karnej Franza Kafki
   Laws Written in Blood, Not Ink. Interpretation of In the Penal Colony by Franz Kafka
  • Tomasz Wójcik i Paulina Urbańska
   „Sytuacja kafkowska” – projekt definicji
   “Kafkaesque Situation” – The Project of a Definition
 • Z warsztatu humanistów

  • Emilia Kolinko
   Tylko dzienniki. Diarystyka kobieca jako przedmiot badań w Polsce i za granicą
   Only Diaries. Women’s Diary Writing as a Subject of Studies in Poland and Abroad
  • Radosław Jakubczyk
   William Morris a literatura staroislandzka
   William Morris and Old Norse-Icelandic Literature
 • Recenzje i przeglądy

  • Helena Markowska
   Z (pre)historii teorii
   From the (Pre)History of Theory
  • Agnieszka Łaszczuk
   Wprowadzenie do ekokrytyki
   Introduction to Ecocriticism
  • Marcin Mazurek
   Ciało i filozofia
   Body and Philosophy