Navigation – Plan du site

Prezentacja

Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii, językoznawstwa. Zamieszcza również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy. Po każdym artykule streszczenie w języku angielskim. Także spis treści tłumaczony na język angielski.

Wybrane numery o charakterze tematycznym są monograficznie poświęcone kluczowym zagadnieniom współczesnej humanistyki. W tej chwili zaplanowane są m.in. tomy traktujące o historii polskich Żydów, kryzysie antropocentryzmu, romantyzmie w perspektywie postmodernizmu, tradycji i promieniowaniu Warszawskiej Szkoły Historyków Idei, medycynie i humanistyce oraz numer językoznawczy upamiętniający setną rocznicę śmierci Ferdynanda de Saussure'a.

Najnowszy numer
2014
NR 2(443)

 • Artykuły

  • Michał Kuziak
   Tropy romantyzmu
  • Magdalena Rabizo-Birek
   Z dziejów sporu o piękno – Oda do urny greckiej Johna Keatsa i jej polscy czytelnicy
  • Barbara Stelmaszczyk
   Poeta Grochowiak – „dusza czująca” uwięziona w oście
  • Karolina Czerska
   Tadeusz Kantor – człowiek faustyczny
  • Jarosław Płuciennik
   Jakość i natchnienie w Zen i sztuka obsługi motocykla. Rozprawa o wartościach Roberta M. Pirsiga
  • Jerzy Borowczyk
   Postromantyczne kartogramy. Epifanie peryferii w utworach Artura D. Liskowackiego, Andrzeja Niewiadomskiego i Andrzeja Stasiuka
  • Wojciech Maryjka
   Nowe „Romantyczności”? Kilka uwag o śladach obecności Adama Mickiewicza w poezji najnowszej
  • Daria Trela
   Dwa labirynty: Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej Michała Witkowskiego – Poema Piasta Dantyszka Juliusza Słowackiego
  • Agata Marzęcka
   Mickiewicz, Voltaire i Joanna d’Arc
 • Dyskusje i polemiki

  • Arent van Nieukerken
   W czym zawiera się Norwidowski modernizm?
 • Recenzje i przeglądy

  • Michał Bandura
   Wariacje na temat ironii
  • Danuta Zawadzka
   Między „sfinksem” a „mumią” – o wychowaniu narodu polskiego
  • Rolf Fieguth
   Pamięć romantyzmu
  • Artur Hellich
   Jarosław Marek Rymkiewicz pomiędzy konstrukcją a dekonstrukcją