Navigation – Plan du site

Prezentacja

Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii, językoznawstwa. Zamieszcza również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy. Po każdym artykule streszczenie w języku angielskim. Także spis treści tłumaczony na język angielski.

Wybrane numery o charakterze tematycznym są monograficznie poświęcone kluczowym zagadnieniom współczesnej humanistyki. W tej chwili zaplanowane są m.in. tomy traktujące o historii polskich Żydów, kryzysie antropocentryzmu, romantyzmie w perspektywie postmodernizmu, tradycji i promieniowaniu Warszawskiej Szkoły Historyków Idei, medycynie i humanistyce oraz numer językoznawczy upamiętniający setną rocznicę śmierci Ferdynanda de Saussure'a.

Najnowszy numer
2014
NR 4(445)

 • Artykuły

  • Grażyna Szelągowska
   Wielka Wojna. Próba polskiego spojrzenia
  • Piotr Podemski
   Fałszywy Mesjasz? Woodrow Wilson i „kalekie zwycięstwo” amerykańskiego progresywizmu w Europie 1917–1919 (na przykładzie sprawy włoskiej)
  • Antoni Michnik
   1914–1918: narodziny sztuki prowadzenia nowoczesnej akustycznej wojny
  • Paweł Zajas
   Transfer w czasach konfliktu. Aktorzy propagandy kulturowej w czasie pierwszej wojny światowej
  • Dorota Sajewska
   Doświadczenie żołnierza. Estetyczne i polityczne ramy nowoczesności
  • Tomasz Wójcik
   Zmierzch pięknej epoki. Tadeusz Różewicz wobec (pamięci) pierwszej wojny światowej
  • Paulina Urbańska
   Podwójna narracja. Franz Kafka wobec pierwszej wojny światowej
  • Monika Szczepaniak
   „Kwiaty żelazne”. Męskość militarna w wybranej prozie legionowej
  • Jan Zdunik
   Wojna nieprzedstawiona. Trzy metody pisarskie w reportażach legionowych Juliusza Kadena-Bandrowskiego
  • Aleksandra Jakóbczyk-Gola
   Plakat z Polską w tle. Prace Władysława Teodora Bendy w kontekście sztuki plakatu
 • Materiały i przyczynki

  • Aneta Stawiszyńska
   Pobyt i działalność Gustawa Daniłowskiego w Łodzi w październiku 1914 r.
 • Recenzje i przeglądy

  • Michał Starczewski
   Taniec furii, czyli nieudana próba reinterpretacji okoliczności wybuchu pierwszej wojny światowej