Navigation – Plan du site

2012
NR 4 (433)

 • Artykuły

  • Michał Kuziak
   Czytać romantyków, dzisiaj
   Reading Romantics, Today...
   [Abstract]
  • Edward Kasperski
   Dyskursy fundacyjne romantyzmu
   Romanticism Founding Discourses
   [Abstract]
  • Piotr Roguski
   Projekt romantyzmu polskiego a inspiracje niemieckie (Uwagi do tematu)
   The Project of Polish Romanticism versus German Inspirations (Notes of Subject)
   [Abstract]
  • Alfred Gall
   Romantyzm polski w perspektywie postkolonialnej. Rzecz o zmaganiach z historią (Mickiewicz – Hegel)

   [Abstract]
  • Magdalena Siwiec
   „Magowie” romantyzmu: Mickiewicz – Hugo
   The “Magi” of Romanticism: Mickiewicz – Hugo
   [Abstract]
  • Piotr Śniedziewski
   Literatura jako historia człowieka – o kilku aspektach romantycznego biografizmu
   Literature as the History of a Human Being – on Some Aspects of the Romantic Biographism
   [Abstract]
  • Wojciech Hamerski
   Śmierć nienaturalna. Przyroda w polskiej i angielskiej poezji romantycznej
   Unnatural Death. Nature in Polish and English Romantic Poetry
   [Abstract]
  • Elżbieta Nowicka
   „Niezgodna zgodność”. Opera i wiek XIX
   “Non-Conforming Conformity”. Opera and the Nineteenth Century
   [Abstract]
  • Kwiryna Ziemba
   O polskości romantycznej. W stronę komparatystyki wewnętrznej
   On the Romantic Polish Identity. Towards the Internal Comparative Studies
   [Abstract]
  • Danuta Sosnowska
   Romantyzm kultury nieromantycznej (przypadek czeski)
   Romanticism of Non-Romantic Culture (a Czech Case)
   [Abstract]
  • Helena Markowska
   Bezsilne przekleństwa Juliusza Słowackiego. O bezbożności dramatu Mindowe
   Powerless Curses by Juliusz Słowacki. On the Godlessness of the Drama Mindowe
   [Abstract]
  • Maria Delaperrière
   Romantyzm w reinterpretacjach Miłosza

   [Abstract]
 • Dyskusje i polemiki

  • Andrzej Skrendo
   After Romanticism
 • Materiały i przyczynki

  • Maria Kalinowska
   Od antyku romantyków do romantycznego filhellenizmu
   From the Antiquity of Romantics to the Romantic Philhellenism
 • Recenzje i przeglądy

  • Grzegorz Marzec
   Komparatystyka na czasie. O książce Magdaleny Siwiec "Romantyzm i zatrzymany czas"
   Modern Comparative Studies. On the Book by Magdalena Siwiec Romantyzm i zatrzymany czas
  • Maciej Junkiert
   Historia na peryferiach i odzyskiwanie głosu. Kolonialne projekty w dramatach Juliusza Słowackiego
   The History in the Periphery and Regaining Voice. Colonial Projects in the Dramas by Juliusz Słowacki
  • Maria Makaruk
   „Jeszcze Polska nie zginęła, a nie zginie, póki żyją Niemce”
   „Jeszcze Polska nie zginęła, a nie zginie, póki żyją Niemce”