Navigation – Plan du site

2012
NR 6 (435)

 • Artykuły

  • Jerzy Axer
   Czas próby. Znaczenie Kazimierza Kumanieckiego dla losów filologii klasycznej w PRL
   Testing Time. Importance of Kazimierz Kumaniecki for Development of Classics in the Polish People’s Republic
   [Abstract]
  • Stanisław Obirek
   Pamięć religijna a pamięć kulturowa w dziele Stanisława Vincenza
   Religious and Cultural Memory in Stanisław Vincenz’s Work
   [Abstract]
  • Magdalena Bauchrowicz
   Przeklęta i błogosławiona (Pamięć jako fundament europejskiej tożsamości w refleksji Czesława Miłosza)
   Cursed and Blessed (Memory as Foundation of European Identity in Czesław Miłosz’s Reflection)
   [Abstract]
  • Maciej Wróblewski
   Maszyna Mrożka (uwagi na marginesie lektury Dziennika 1962 –1969 S. Mrożka)
   Mrożek’s Typewriter (Some Side Notes while Reading Diary 1962–1969)
   [Abstract]
  • Aleksandra Dębska-Kossakowska
   Paryż Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
   Gustaw Herling-Grudziński’s Paris
   [Abstract]
  • Alina Molisak
   Przestrzenie miasta i formy pamięci – polsko-żydowskie dziedzictwo
   City Spaces and Forms of Memory – Polish-Jewish Heritage
   [Abstract]
  • Anna Dobiegała
   Miejsce braku pamięci. Przestrzeń w holokaustowych reportażach Hanny Krall
   Oblivion Place. Space in Holocaust Reportage by Hanna Krall
   [Abstract]
  • Wojciech Kowalczyk
   Współczesny teatr tańca w kontekście pamięci o Holocauście
   Contemporary Dance Theatre in the Context of Memory of Holocaust
   [Abstract]
  • Bernadetta Wójtowicz-Huber
   Andy Warhol-Nation, czyli o legendzie założycielskiej i pamięci historycznej Karpatorusinów w Europie Środkowo-Wschodniej
   Andy Warhol-Nation – on Founding Legend and Historical Memory of Carpatho-Rusyns in East-Central Europe
   [Abstract]
  • Julia Arskaja
   Der Einfluss der sowjetischen offiziellen Kultur auf den Inhalt der Erinnerungen und den Sprachgebrauch der älteren Generation
   IMPACT OF SOVIET OFFICIAL CULTURE ON CONTENTS OF MEMORIES AND LANGUAGE HABITS OF OLDER GENERATION
   [Abstract]
  • Joanna Jeziorska-Haładyj
   Memory of Loss – Danilo Kiš and Aleksander Jurewicz
   PAMIĘĆ STRATY – DANILO KIŠ I ALEKSANDER JUREWICZ
  • Aleksandra Rychlicka
   Poles without the past? The post-1989 struggle with memory in the works of Dorota Masłowska
   POLACY BEZ PRZESZŁOŚCI? ZMAGANIA Z PAMIĘCIĄ PO 1989 ROKU W UTWORACH DOROTY MASŁOWSKIEJ
  • Uilleam Blacker
   Text, City, Image: Recovering Others’ Pasts in Literature in Poland, Russia and Ukraine
   TEKST, MIASTO, OBRAZ: ODZYSKIWANIE PRZESZŁOŚCI INNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ, ROSYJSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ
 • Recenzje i przeglądy

  • Grażyna Słupczyńska
   Dzieje teatru lalek w Polsce 1944–2000
   History of Puppet Theatre in Poland 1944–2000
  • Joanna Dybiec-Gajer
   Schematy – dylematy – możliwości. Europa Środkowo-Wschodnia w przewodnikach turystycznych
   Schemes – Dilemmas – Opportunities. East-Central Europe in Tourist Guidebooks
  • Łukasz Biskupski
   Projekt materialistyczno-fantazmatycznej krytyki historii Polski
   Project of Materialistic and Phantasmatic Criticism of Polish History