Navigation – Plan du site


NR 2(437)

 • Articles

  • Ryszard Kulesza
   Ancient History in Poland
   Historia starożytna w Polsce
  • Adam Łukaszewicz
   Remarks on humanism and the humanities
   Uwagi o humanizmie i humanistyce
  • Włodzimierz Lengauer
   The community of the polis and the subcultures
   Wspólnota polis i subkultury
  • Ryszard Kulesza
   The Spartan gerontocracy?
   Spartańska gerontokracja?
  • Marek Węcowski
   Slaves or aristocrats? Naked boys in the archaic symposion
   Niewolnicy czy arystokraci? Nadzy chłopcy na sympozjonie archaicznym
  • Sławomir Sprawski
   When did Alexander I of Macedon get his cognomen “Philhellene”?
   Kiedy Aleksander I Macedoński zyskał przydomek Filhellen?
  • Aleksander Wolicki
   Peloponnesian Forces in the Battle of Rhium: A Note on Thucydides 2.86.4
   Siły peloponeskie w bitwie pod Rhion. Komentarz do Tukidydesa, ks. II 86,4
  • Rafał Matuszewski
   Dice, Cockfights and the Limits of Decency: Athenian Game Houses as lieux de sociabilité
   Kości, walki kogutów i granice przyzwoitości: O ateńskich domach gry jako lieux de sociabilité
  • Tomasz Mojsik
   Some Reflections on the Muses and the cult of the dead
   Muzy i kult zmarłych – próba rekonesansu
  • Jerzy Danielewicz
   The “slender Muse” of the Hellenistic poets
   „Delikatna Muza” poetów hellenistycznych
  • Danuta Musiał
   Divinities of the Roman Liberalia
   Bóstwa rzymskich Liberaliów
  • Marek Olbrycht
   From Babylonia to the “Fields of Bactria” – Parthia after the death of Artabanos II
   Od Babilonii do „Pól Baktryjskich” – Parthia po śmierci Artabanosa II
  • Ewa Wipszycka
   A look of at the origins of monasticism in Egypt from a geographic point of view
   Początki monastycyzmu w Egipcie widziane z geograficznej perspektywy
  • Adam Łajtar
   On the name of the capital of the Nubian Kingdom of Makuria
   Kilka uwag odnośnie nazwy stolicy nubijskiego królestwa Makurii
  • Marek Stępień
   Diplomacy in the Service of War. Hammu-rabi’s Conflict with Rim-Sin of Larsa
   Dyplomacja w służbie wojny: przykład konfliktu Hammu-rabiego z Rrim-sinem z Larsy
  • Łukasz Niesiołowski-Spanò
   Child Sacrifice in 7th Century Judah and the Origins of Passover
   Ofiary z dzieci w Judzie w VII wieku p.n.e. i początki święta Paschy
 • Materials and Contributions

  • Małgorzata Pawlak
   Ancient history in Polish academic journals
   Historia starożytna w polskich czasopismach naukowych
  • Marcin Pawlak
   The study of ancient history in Poland
   Badania nad dziejami starożytnymi w Polsce
 • Reviews and Notices

  • Sławomir Sprawski
   Greek symposion
   Grecki sympozjon
  • Maciej Daszuta
   Peloponnesian League - the League that never existed?
   Związek Peloponeski – związek, który nie istniał?
  • Tomasz Tomasz Makólski-Świercz
   The World of Antiquity, its Polish Researchers and the Cult of the Ruler
   Świat starożytny, jego polscy badacze i kult władców
  • Magdalena Myszkowska-Kaszuba
   The Greek Elites in the Roman Peloponnese
   Greckie elity na rzymskim Peloponezie