Navigation – Plan du site

2013
NR 5 (440)

 • Artykuły

  • Magdalena Zawisławska
   Wstęp
   Introduction
  • Magdalena Danielewiczowa
   Langage – kłopotliwy element Saussure’owskiej triady
   Langage – Troublesome Element of de Saussure’s Triad
   [Abstract]
  • Jadwiga Linde-Usiekniewicz
   Znaczenie i wartość znaku jako wyznaczniki jego miejsca w systemie
   Meaning and Value of Sign as Determinants of its Place in the System
   [Abstract]
  • Ewa Drzazgowska
   Stosunek języka do rzeczywistości pozajęzykowej u Ferdinanda de Saussure'a
   Relation between Language and Extralinguistic Reality in Ferdinand de Saussure’s Theory
   [Abstract]
  • Piotr Stelmaszczyk
   Interdyscyplinarne i metodologiczne inspiracje w strukturalizmie i generatywizmie
   Interdisciplinary and Methodological Inspirations in Structural and Generative Linguistics
   [Abstract]
  • Małgorzata Gębka-Wolak i Andrzej Moroz
   Na przecięciu związków syntagmatycznych i asocjacyjnych, czyli o słabych powiązaniach składniowych
   At the Intersection of Syntagmatic and Associative Relations, that is about Weak Syntactic Connections
   [Abstract]
  • Magdalena Derwojedowa
   Innowacje leksykalne i nieprzypadkowa homonimia
   Lexical Innovations and Homonymy Non-Accidental (on the Example of Cycling Vocabulary)
   [Abstract]
  • Anna Kisiel
   O ekwiwalencji: to jest, znaczy się
   About Equivalence: to jest [that is], znaczy się [that is to say]
   [Abstract]
  • Małgorzata Zadka
   Czy istnieje pismo doskonałe?
   Is There a Perfect Writing System?
   [Abstract]
  • Margaret Ohia
   Mechanizmy dyskryminacji rasowej w języku polskim
   Mechanisms of Racial Discrimination in Polish Language System
   [Abstract]
  • Karolina Ruta i Marta Wrześniewska-Pietrzak
   Język jako centralny element budujący tożsamość mniejszości językowej na przykładzie osób niesłyszących
   Language as Central Element Establishing Identity of Language Minority (on the Example of Deaf People)
   [Abstract]
 • Recenzje i przeglądy

  • Ewa Szczęsna
   O retorycznie zrobionej retoryce obrazu
   Rhetorically Made Rhetoric of Image
  • Anna Tenczyńska
   Konstelacje intermedialne i interartystyczne
   Intermedial and Interartistic Constellations
  • Tomasz Markiewka
   Działanie nauki
   Impact of Science
  • Małgorzata Koronkiewicz
   Podręcznik neopragmatyzmu
   Neo-Pragmatism Textbook