Navigation – Plan du site

Sprzedaż i prenumerata

Elektroniczne wersje poszczególnych artykułów można nabyć za pośrednictwem strony http://www.ceeol.com

Bieżące numery są w sprzedaży w księgarni internetowej WUW:  http://www.wuw.pl/ksiegarnia/


Zamówienia na zeszyty archiwalne prosimy kierować na adres:
dz.handlowy@uw.edu.pl

Ceny „Przeglądu Humanistycznego” w roku 2015:
Prenumerata roczna (4 numery) – 120,00 zł,
Prenumerata półroczna (2 numery) – 60,00 zł,
Opłata za pojedynczy numer – 30,00 zł.

Zamówienia na prenumeratę „Przeglądu Humanistycznego”:

Wpłaty na prenumeratę przyjmują Regiony Sprzedaży RUCH SA właściwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową upływa 5. dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty. Infolinia 0-804-200-600, www.ruch.com.pl

Informacji o warunkach i sposobie zamawiania prenumeraty opłacanej w złotówkach ze zleceniem wysyłki za granicę udziela RUCH SA Pion Kolportażu Zespół ds. Obrotu Zagranicznego, 01- 248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33 (telefony +48 (0)22 53-28-823 – prenumerata płatna w walucie obcej; telefony 0-22 53-28-816, 53-28-819 – prenumerata płatna w PLN; nr faxu 0-22 53-28-734).

Płatności za prenumeratę opłacaną w PLN można dokonać:
• przelewem na konto w banku: PEKAO SA IV O/Warszawa,
68 1240 1053 1111 0000 0443 0494,
• w kasie Zespołu,
• kartą kredytową VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS przez stronę internetową http://www.ruch.pol.pl

Dokonując wpłaty za prenumeratę w banku lub w urzędzie pocztowym, należy podać: nazwę firmy, nazwę banku, numer konta, czytelny, pełny adres odbiorcy za granicą, zamawiany tytuł, informację o okresie prenumeraty i rodzaju wysyłki (pocztą priorytetową lub ekonomiczną). Warunkiem rozpoczęcia wysyłki prenumeraty jest dokonanie wpłaty na konto.

Płatności za prenumeratę opłacaną w dewizach przez odbiorcę z zagranicy można dokonać:
§ przelewem na konto w banku:
SWIFT banku : PKOPPLPWXXX
w USD PEKAO S.A. IV O/W-wa IBAN PL54124010531787000004430508
w EUR PEKAO S.A. IV O/W-wa IBAN PL46124010531978000004430511
(Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie kserokopii polecenia przelewu z podaniem adresu i tytułu pod numer faxu +48 (0)22 532-87-31.),
§ kartą kredytową VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS przez stronę internetową
http://www.ruch.pol.pl

Zamówienia na prenumeratę przyjmują również:

KOLPORTER SA, ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce

GARMOND PRESS SA, ul. Sienna 5, 31-041 Kraków

Subscription orders for all magazines published in Poland available through the local press
distributors or directly through the Foreign Trade Enterprise ARS POLONA SA, ul. Obrońców 25, 00-933 Warszawa, Poland. BANK HANDLOWY SA, Oddział w Warszawie, PL 02 1030
1016 0000 0000 0089 5001 or IPS, ul. Noakowskiego 10 lok. 38, 00-664 Warszawa, Poland, tel.
(48 22) 625 16 63, e-mail: ma@ips.com.pl