Navigation – Plan du site

2016
NR 2(453)

 • Artykuły

  • Andrzej Mencwel
   Pożegnanie Andrzeja Kołakowskiego
   Farewell to Andrzej Kołakowski
  • Bibliografia prac doktora Andrzeja Kołakowskiego (1942–2015)
   Bibliography of Works by Doctor Andrzej Kołakowski (1942–2015)
  • Jan Kieniewicz
   Poszukiwanie tożsamości w procesie transformacyjnym
   Seeking Identity in the Transformation Process
  • Marek Styczyński
   Berdyaev: Freedom Against the Objectified World
   Berdyaev: Freedom Against the Objectified World
  • Jacek Uglik
   Obecność idei Piotra Czaadajewa w dyskursie o człowieku Aleksandra Hercena
   The Presence of Pyotr Chaadayev’s Concepts in Alexander Herzen’s Discourse on Man
  • Sławomir Piechaczek
   Homo malus. Zło jako zasada świata w myśli Emila Ciorana
   Homo malus. Evil as the World Principle in Emil Cioran’s Thought
  • Konrad Boguta
   Wpływ filozofii Protagorasa na myśl Platona
   The Influence of Philosophy of Protagoras on the Thought of Plato
  • Jakub Wysmułek
   Przyrodzone, poskramiane czy konstruowane? Dyskursy o emocjach w badaniach historycznych
   Inherent, Restrained or Constructed? Discourses on Emotions in Historical Research
  • Maciej Masewicz
   Bezradność liberałów. Postawa stronnictwa demokratyczno-liberalnego wobec radykalizacji życia politycznego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku
   Helplessness of Liberals. The Attitude of the Democratic Liberal Party Towards Radicalization of Political Life in Galicia at the Turn of the 19th and 20th Century
  • Jolanta Kazimierczyk-Kuncer
   Prawosławie i Cerkiew we francuskich Rossica XVIII wieku – Chappe’a d’Auteroche’a i Charles’a Massona
   The Orthodox Faith and Church in French Rossica of the 18th Century – Chappe d’Auteroche and Charles Masson
  • Ewa Balcerzyk
   De capite loquente – geneza legendy o mówiącej głowie papieża Sylwestra II
   De capite loquente – the Origins of the Legend of the Talking Head of Pope Sylvester II
  • Hadrian Kryśkiewicz
   Symbolika średniowiecznych motywów liturgicznych w powieści arturiańskiej na przykładzie Poszukiwania świętego Graala(La Queste del Saint Graal)
   Symbolism of Medieval Liturgical Motifs in the Arthurian Prose – A Case Study on the Example of The Quest for the Holy Grail(La Queste del Saint Graal)
  • Jakub Bobrowski
   Językowa stylizacja historyczna w Rycerzu Lecha Majewskiego
   Linguistic Historical Stylization in Rycerz (The Knight)by Lech Majewski
  • Anna Spólna
   Poeta, który „znalazł się w Nigdzie”. Poemat Orfeusz i Eurydyka Czesława Miło
   A Poet Who “Found Himself in Nowhere”. A Poem Orfeusz i Eurydyka (Orpheus and Eurydice) by Czesław Miłosz
  • Maciej Jaworski
   Orfeusz i Eurydyka Czesława Miłosza: katabaza jako figura żałoby
   Czesław Miłosz’s Orpheus and Eurydice: Catabasis as a Figure of Mourning
  • Paulina Urbańska
   Wymiary melancholii. Władysław Sebyła – Franz Kafka
   Dimensions of Melancholy. Władysław Sebyła – Franz Kafka
 • Dyskusje i polemiki

  • Marek Hendrykowski
   Etyka newsów
   Ethics of News
  • Karol Michalski
   Poeci filozofów
   Poets of Philosophers
 • Recenzje i przeglądy

  • Katarzyna Westermark
   Na tropach dziedzictwa bizantyjskiego
   On the Trail of the Byzantine Heritage
  • Katarzyna Kaczmarek
   Mistyka (w) dialogu
   Mysticism (in) a Dialogue