Navigation – Plan du site

2016
NR 3(454)

 • Artykuły

  • Marek Łaziński
   Słowa klucze – do czego?
   Keywords – for What?
  • Walery Pisarek
   Słowa ważne i ważniejsze
   Important and More Important Words
  • Jerzy Bartmiński
   Słowa klucze, kulturemy, koncepty kulturowe
   Keywords, Culturemes, Cultural Concepts
  • Maciej Eder
   Słowa znaczące, słowa kluczowe, słowozbiory – o statystycznych metodach wyszukiwania wyrazów istotnych
   Significant Words, Keywor ds, Wordlists – on Statistical Methods of Searching for Relevant Terms
  • Magdalena Majdak
   Słowa klucze w materiale historycznym – wyzwania i ograniczenia
   Keywords in Historical Material – Challenges and Constraints
  • Adam Pawłowski
   Korpusy chronologiczne i leksykalne szeregi czasowe jako narzędzia wykrywania słów kluczy i neosemantyzmów. O konceptualizacji czasu w korpusach chronologicznych
   Chronological Corpora and Lexical Time Series as Tools for Detecting Keywords and Neosemantisms. Conceptualization of Time in Chronological Corpora
  • Marek Łaziński
   Słowa klucze polskiego dyskursu publicznego. Słowa dnia i słowa roku
   Keywords of the Polish Public Discourse. Words of the Day and Words of the Year
  • Milena Hebal-Jezierska
   Słowa roku w czeskim dyskursie publicznym
  • Małgorzata Marcjanik
   Demokratyzacja obyczajów – słowo kluczowe współczesnej kultury polskiej?
   Democratization of Customs – a Keyword in the Contemporary Polish Culture?
  • Błażej Popławski
   Słowa klucze czy słowa wytrychy? Analiza dyskursu medialnego o Afryce w magazynie „Kontynenty”
   Keywords or Catchalls? Analysis of Media Discourse on Africa in “The Continents” Magazine
  • Helena Markowska
   Jak pogrzebać przeciwnika literackiego. Słowa klucze w tekstach romantyków o klasykach i ich sztuce
   How to Bury a Literary Opponent. Keywords in Texts of Romantics on Classicists and their Art
  • Patrycja Bobowska-Nastarzewska
   Pojęcie człowieka w idiolekcie Paula Ricœura na podstawie wybranych metafor językowych w Le volontaire et l’involontaire
   The Notion of Man in Idiolect of Paul Ricœur on the Basis of Selected Linguistic Metaphors in Le volontaire et l’involontaire
 • Dyskusje i polemiki

  • Agnieszka Karpowicz, Roman Chymkowski i Clara Zgoła
   Trzecia noga Bayamusa. Między kulturoznawstwem a literaturoznawstwem
   The Third Leg of Bayamus. Between Cultural Studies and Literary Studies
  • Bayamus czyli lektury obowiązkowe zupełnie wolnych ludzi (zapis dyskusji)
   Bayamus, That Is a Must-Read for Completely Free People (Transcript of Discussion)
  • Andrzej Skrendo
   „La La La” – Postscriptum do Bayamusa Stefana Themersona
   “La La La” – The Postscript to Stefan Themerson’s Bayamus
 • Recenzje i przeglądy

  • Artur Hellich
   Teksty, z którymi nie poradzi sobie formalista
   Text Which a Formalist Will Not Handle
  • Emiliana Konopka
   Seans literatury skandynawskiej
   Scandinavian Literature Session
  • Grzegorz Piotrowski
   Dramatyczna epoka
   Dramatic Era