Navigation – Plan du site

2007
NR 6 (405)

 • Artykuły

  • Eugeniusz Czaplejewicz
   Jakie kresy? Jaka literatura kresowa? (Perspektywa współczesna)
   WHAT BORDERLAND? WHAT BORDERLAND LITERATURE? (Contemporary perspective)
   [Abstract]
  • Małgorzata Semczuk
   Dziennik jako inspiracja literacka (Izaak Babel – Dziennik 1920 a Konarmia)
   A DIARY AS A LITERARY INSPIRATION. ISAAC BABEL – “DZIENNIK 1920” (THE 1920 DIARY) AND “KONARMIA” (CAVALRY)
   [Abstract]
  • Ewa Hoffmann-Piotrowska
   Czy Słowacki był mistykiem? Refleksje przy czytaniu Genezis z Ducha
   WAS SŁOWACKI A MYSTIC? Reflections at the reading of “Genezis z ducha”
   [Abstract]
  • Wiesław Rzońca
   Norwid – największy poeta polski drugiej połowy XIX w.
   NORWID – THE GREATEST POLISH POET OF THE SECOND PART OF THE 19TH CENTURY
   [Abstract]
  • Dobrosława Świerczyńska
   Awdotia Bakunin – tajemnicza miłość Mickiewicza
   AWDOTIA BAKUNIN – ADAM MICKIEWICZ’S MYSTERIOUS LOVE
   [Abstract]
  • Zofia Ożóg-Winiarska
   Laura jako znak aksjologiczny i symbol życia. A. Mickiewicz Do Niemna. Sonet
   LAURA AS AN AXIOLOGICAL SIGN AND THE SYMBOL OF LIFE. A. MICKIEWICZ “DO NIEMNA. SONET” (“TO THE NEMAN. THE SONNET”)
   [Abstract]
  • Anna Straszewska
   Powstańcza panna młoda. O romantycznym charakterze strojów ślubnych w czasie powstań 1863 i 1944 roku
   AN UPRISING BRIDE. ON THE ROMANTIC CHARACTER OF WEDDING DRESSES IN THE TIMES OF UPRISINGS – 1863 AND 1944
   [Abstract]
  • Marta Kozłowska
   Stosunki polsko belgijskie w latach 1830–1863
   POLISH-BELGIAN RELATIONSHIPS IN THE YEARS 1830–1863
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Stanisław Stanik
   Norwida i Lemańskiej miłość druga
   The Second Love of Norwid and Lemańska
 • Recenzje i przeglądy

  • Stanisław Stępka
   Polski ruch ludowy na emigracji
  • Grażyna Halkiewicz-Sojak
   O Norwidzie po raz trzeci
  • Krystyna Galon-Kurkowa
   Pozytywizm w literaturze rosyjskiej
 • Kronika

  • Monika Soja-Nicińska i Dorota Rzepecka
   Sprawozdanie z konferencji „Podróż i literatura”