Navigation – Plan du site

2007
NR 2 (401)

 • Artykuły

  • Alicja Wołodźko-Butkiewicz
   Literatura rosyjska na przełomie wieków – stan po transformacji ustrojowej
   Russian literature at the turn of the centuries - the state after the political transformation
   [Abstract]
  • Dorota Piekarska-Winkler
   Idea Świętej Rusi a reformatorska działalność Piotra Wielkiego
   The idea of Holy Old Russia and reforms of Peter the Great
   [Abstract]
  • Bogusław Jasiński
   Marcuse w kręgu Heideggera
   Marcuse in the Heidegger circle
   [Abstract]
  • Marian Śliwiński
   Arystoteles w Monachomachii Krasickiego
   Aristotle in "Monachomachia" by Krasicki
   [Abstract]
  • Ewa Szczęsna
   Powtórzenie i polisemiotyczność. Typy i formy powtórzeń
   The repetition and polisemiotics. Types and forms of repetitions
   [Abstract]
  • Agnieszka Kruszyńska
   Średniowieczność w Sadze o jarlu Broniszu i Rapsodii świdnickiej W.J. Grabskiego
   Medievalism in "Saga o jarlu Broniszu" and "Rapsodia świdnicka" by W.J. Grabski
   [Abstract]
  • Błażej Popławski
   Recepcja darwinizmu w Królestwie Polskim. „Głos” (1886–1894)
   Reception of Darwinism in the Kingdom of Poland. "Głos" (1886-1894)
   [Abstract]
  • Dariusz Kuźmina
   Wazowie wobec Towarzystwa Jezusowego
   The Vaza towards the Society of Jesus
   [Abstract]
  • Tomasz Serwatka
   Idea federacji Polski z Czechosłowacją w opiniach czołowych polskich polityków emigracyjnych (1940–1942)
   The idea of Polish-Czech federation viewed by major Polish emigration politicians (1940-1942)
   [Abstract]
  • Stanisław Stępka
   Nastroje społeczeństwa polskiego w okresie kryzysu berlińskiego 1961 roku
   Polish society facing the Berlin crisis in 1961
   [Abstract]
 • Recenzje i przeglądy

  • Ewa Kraskowska
   O potrzebie metafizyki
   About the need of metaphysics
  • Anna Pieńkowska
   Rzeczpospolita wobec wojny trzydziestoletniej
   Polish Republic towards the 30-year war
  • Alina Kuzborska
   Między Wschodem a Zachodem. Nowe spojrzenie na związki międzykulturowe
   Between East and West. A new look at cross-cultural connections
  • Dawid Skrabek
   Potok pięknej urody słów
   The stream of beautiful words
 • Kronika

  • Małgorzata Kowalczyk
   Spór o kompetencje nauczyciela polonisty
   A polemics on the competences of a Polish literature teacher
  • Łukasz Pawłowski
   (Wielkich) Narracji życie po życiu?
   Life after life of (great) narrations?
  • Dariusz Dziurzyński
   Rocznicowe sympozjum mickiewiczowskie we Lwowie
   The Mickiewicz Anniversary Symposium in Lvov