Navigation – Plan du site

Informacje dla autorów

Teksty należy dostarczyć drogą mailową na adres: przegladhumanistyczny@uw.edu.pl

Uprzejmie prosimy wszystkich autorów przysyłających po raz pierwszy swoje teksty o dokładne podanie imion, nazwisk, tytułów naukowych, miejsc afiliacji, adresów prywatnych i numerów telefonów.

W celu zapobieżenia zjawiskom tzw. "ghostwriting" i "guest autorship", w przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora, prosimy o staranne wymienienie wszystkich współautorów oraz ich afiliacji.

Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu słów-kluczy, krótkiego (do 700 znaków) streszczenia w języku polskim lub angielskim oraz oświadczenia, że tekst nie był publikowany ani nie został skierowany do druku w innym czasopiśmie lub tomie zbiorowym.

Prosimy o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowywaniu tekstu:

• Objętość artykułu nie powinna przekraczać 30.000 znaków ze spacjami, recenzji - 10.000 znaków ze spacjami.

• Tytuły książek, rozdziałów i artykułów oraz zwroty obcojęzyczne należy wyodrębnić kursywą.

• Tytuły czasopism oraz cytaty należy umieścić w cudzysłowie.

• Konieczne wyróżnienia w tekście należy oznaczyć pogrubioną czcionką.

Każdy tekst nadesłany do redakcji jest recenzowany przez redaktora tematycznego. Artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie poddawane recenzji zewnętrznej.

W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi co najmniej 4 miesiące.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamawianych.

Format przypisów:

• Prosimy nie stosować przypisów w systemie oksfordzkim.

• Przypis bibliograficzny powinien w sposób jednoznaczny odsyłać do przywoływanego źródła.

• Przypis bibliograficzny powinien zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł (kursywą), miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, stronę. W przypadku artykułów z czasopism: imię i nazwisko autora, tytuł (kursywą), nazwa czasopisma (w cudzysłowie), rok wydania, numer, strona. Opis bibliograficzny publikacji internetowej: imię i nazwisko autora, tytuł (kursywą), protokół dostępu (miejsce, ścieżka, nazwa), data dostępu w formacie [dostęp 15.05.2015]. Przy pracach tłumaczonych po tytule skrót przeł., imię i nazwisko tłumacza.

• Cytując to samo źródło, które było przywołane w poprzednim przypisie, piszemy: Ibidem, s. Cytując utwór tego samego autora, co utwór przywołany w poprzednim przypisie, zamiast imienia i nazwiska piszemy: Idem. Cytując źródło, którego pełen opis bibliograficzny znalazł się w którymś z wcześniejszych przypisów, po imieniu i nazwisku podajemy tylko skróconą wersję tytułu.

Artykuł w czasopiśmie:

Marek Palczewski, Definicje i koncepcje newsa w tradycji anglosaskiej. Przegląd i próba klasyfikacji, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 3 (38), s. 50.

Artykuł na stronie www:

Edyta Borkowska, Zwierzęta planują, liczą, bawią się, psocą i kłamią. Jak bardzo podobne są do ludzi?, gazeta.pl http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,19742378,zwierzeta-planuja-licza-bawia-sie-psoca-i-klamia-jak-bardzo.html#NiePrzeg [dostęp 14.03.2016].

Praca autorska:

Grzegorz Królikiewicz, Różyczka. Próba analizy filmu Orsona Wellesa „Obywatel Kane”, Łódź: Studio Filmowe „N” 1993.

Praca zbiorowa:

Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, red. Wojciech Chyła, Magdalena Kamińska, Piotr Kędziora, Marta Kosińska, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2010.

Artykuł w pracy zbiorowej:

Paweł Banaś, Karta pocztowa jako przedmiot badań, w: Aksjosemiotyka karty pocztowej, red. Paweł Banaś, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1992.

Film

Cudzoziemka, reż. Ryszard Ber, PRF „Zespół Filmowy” 1986.

Wypowiedź w formie nagrania multimedialnego opublikowana w internecie:

Ziauddin Yousafzai, Ma daughter, Malala, TED Talks z 24 marca 2014 r., https://www.youtube.com/watch?v=h4mmeN8gv9o [dostęp 14.03.2016].