Navigation – Plan du site

2006
NR 5/6 (398/399)

 • Artykuły

  • Henryk Samsonowicz
   Historie Polski jako źródło historyczne
   Polish History as a historical source
  • Henryk Markiewicz
   O kanonach literatury
   About literature canon
  • Czesław Kupisiewicz
   Główne kierunki i próby przebudowy szkoły w XX wieku
   The main ways and efforts to reconsctruct the school in XX century
  • Ks. Janusz Mariański
   Postawy moralne młodzieży szkolnej w warunkach zmiany społecznej
   An ethical carriage of young people in social changes
  • Marian Przełęcki
   „Wstęp do metafizyki”
   An introduction to metaphysics
  • Jerzy J. Wiatr
   Pokolenie ’56
   Generation 56
  • Marcin Kula
   Prawdziwy koniec „października”
   The real end of "October"
  • Jiří Damborský
   Intertekstualność w Lalce
   Intersexualism in "Lalka"
  • Викетор А. Хорев
   Достоевский и польские писатели второй половины ХХ века
   Dostoyevsky and Polish novelists of the end of XX century
  • Heinrich Olschowsky
   Mickiewicz w Niemczech. Recepcja w setną rocznicę śmierci
   Mickiewicz in Germany
  • Dietrich Scholze
   Śmierć na Dolnym Śląsku. Tragizm serbołużyckiego pisarza Jana Skali (1889–1945)
   Tragedy of Jan Skala
  • Miloš Zelenka
   Komparativní metoda ve světle fenomenologických inspirací (Roman Ingarden a Frank Wollman)
   Roman Ingarden and Frank Wollman
  • Tomasz Kizwalter
   Nacjonalizm, nowoczesność, tradycja
   Nationalism, modernity, tradition
  • Adam Koseski
   Polacy na Ukrainie
   Poles in Ukraine
  • Anna Brożek i Jacek Juliusz Jadacki
   Ethica: terra ubi leones. Skąd się biorą rozbieżności w naszych ocenach etycznych
   What are from differences in ethical opinions
  • Jerzy Pelc
   Korabielnikowcy w szkolnictwie wyższym
   "Korabielnikowcy" in high schools
  • Włodzimierz Pawluczuk
   My i Oni. Przyczynek do fenomenologii dyskursu międzycywilizacyjnego
   We and others. A discussion between civilisations.
  • Stanisław Dubisz
   Mikołaj Rej – fundament polszczyzny pisanej, parenetyk i moralista
   Mikolaj Rej
  • Franciszek Adamski
   Zagrożenie wartości rodziny zagrożeniem cywilizacji
   A family threat as a civilisation threat
  • Bogusław Sułkowski
   Przemoc w telewizji polskiej – metodologia, pierwsze wyniki
   Violence in Polish TV
  • Kazimierz Pospiszyl
   Morderstwa z lubieżności. Narcyzm a kultura współczesna
   Murder of lust
  • Andrzej Markowski
   Miejsce neosemantyzmów w strukturze polisemu (na materiale najnowszych neosemantyzmów języka polskiego)
   The place of neosemantisms in the structure of polysemy
  • Jakub Z. Lichański
   Retoryka, retoryczność i badania literackie. Wyjaśnienie pewnych nieporozumień i prezentacja metody badawczej
   Rhetoric and literary enquiry
  • Tadeusz Bujnicki
   Wilno w humorystyce
   Vilnus in humorous literary
  • Mieczysław Inglot
   Chybiony flirt z emigracyjnymi pisarzami polskimi na łamach „Szpilek” w latach 1945–1947
   Emigration writers in "Szpilki" in 1945-1947
  • Roman Taborski
   Trzy dziewiętnastowieczne relacje polskich autorów z podróży do Włoch
   Three repots from XIX century of polish authors about journey to Italy.
  • Piotr Fast
   Symptomy przemian (na marginesie dwóch powieści Władimira Dudincewa)
   Symptoms of changes (two stories of Vladimir Dudincev)
  • Bazyli Białokozowicz
   W kręgu „Przeglądu Humanistycznego”
   About "Przegląd humanistyczny"
  • Marcin Kula
   Projekt nowego czasopisma humanistycznego z 1957 r.
   A project of a new humanistic review in 1957