Navigation – Plan du site

2009
NR 2 (413)

 • Artykuły

  • Alicja Wołodźko-Butkiewicz
   Badania nad literaturą rosyjską XX wieku w okresie przeobrażeń (po roku 1990). Nowe koncepcje periodyzacji, nowe podręczniki
   Studies on Russian Literature of the 20 Century in the Period th of Transformations (after 1990). New Concepts of Periodization, New Handbooks
  • Małgorzata Semczuk
   Teatralna moda na Rosję. Współczesna dramaturgia rosyjska na scenach polskich (po roku 1989)
   Theatrical Fashion for Russia. Contemporary Russian Dramaturgy on Polish Stages (after 1989)
  • Katarzyna Bortnowska
   Współczesna scena literacka na Białorusi
   Contemporary Literary Scene in Belarus
  • Bazyli Nazaruk
   Wicher (poezji) z Ukrainy
   The Wind (of Poetry) from Ukraine
  • Lena Magnone
   Córki Konopnickiej: strategia mimikry i jej symptom
   Konopnicka’s Daughters: the Strategy of Mimicry and Its Symptom
  • Elżbieta Banasiuk
   Studium zawiści w takt Bacha, Czajkowskiego, Mozarta i Ravela („Akompaniatorka” Niny Berberowej w wymiarze literackim, filmowym i scenicznym)
   The Study of Envy in the Rhythm of Bach, Tchaikovsky, Mozart and Ravel („The Accompanist” by Nina Berberova – the Literary Original, the Film, and the Stage Adaptations)
  • Urszula Trojanowska
   „Na początku było słowo...” Paradoks słowa i egzystencji w wybranych opowiadaniach Jeleny Dołgopiat
   “In the Beginning Was the Word...” The Paradox of the Word and Existence in Selected Short Stories by Elena Dolgopiat
  • Wiktoria Tichomirowa
   „W każdym znaku drzemie owo monstrum – stereotyp” (rusycyzmy w polskim dyskursie łagrowym)
   “The Monster Is Hidden in Every Sign – the Stereotype” (Russicisms in Polish Prison Camp Discourse)
 • Dyskusje i polemiki

  • Roch Sulima
   Brutalizacja języka w sferze publicznej
   Brutalization of Language in the Public Area
 • Recenzje i przeglądy

  • Magdalena Danielewiczowa
   Semantyka w Katedrze Lingwistyki Formalnej (przegląd prac opublikowanych w ostatniej dekadzie)
   Semantics in the Department of Formal Linguistics (A Review of Works Published in the Last Decade)
  • Jakub Z. Lichański
   Nieudana antologia poświęcona retoryce
   The Unsuccessful Anthology Devoted to Rhetoric
  • Włodzimierz Karol Pessel
   Rozprawa z Chłodną
   A Discourse with Chłodna
  • Agnieszka Karpowicz
   Pajęczyna w kufrze Tabucchiego
   Spider Net in Tabucchi’s Trunk