Navigation – Plan du site

2008
NR 3 (408)

 • Artykuły

  • Andrzej Sepkowski
   Millennialne marzenia
   Millennial Dreams
  • Rostysław Radyszewśkyj
   Twórczość Adama Mickiewicza w intertekstualnej recepcji Maksyma Rylskiego
   Adam Mickiewicz’s Writings in Maksym Rylski’s Intertextual Reception
  • Marian Śliwiński
   Arystoteles w Historii Krasickiego. Kartka z dziejów nowożytnej walki ze scholastyką i perypatetyzmem
   Aristotle in Historia (History) by Krasicki. A Fragment of the History of Modern Struggle against Scholastics and Peripatetics
  • Agata Brajerska-Mazur
   Norwid w tłumaczeniu Teresy Bałuk
   Norwid Translated by Teresa Bałuk
  • Agnieszka Kruszyńska
   Warszawa a odczucie wspólnoty. Pryzmat życia salonowego we wspomnieniach Pauliny Wilkońskiej
   Warsaw and the Community Spirit. The Drawing Room Perspective in Paulina Wilkońska’s Memories
  • Olaf Krysowski
   Trzy myśli Ligenzy Zygmunta Krasińskiego – poetyka wizji historiozoficznej
   Trzy myśli Ligenzy (Three Thoughts of Ligenza) by Zygmunt Krasiński – the Poetics of a Historiosophic Vision
  • Pelagia Bojko
   Śmierć jako chwila – o wizualizacji twarzy romantycznych bohaterów
   Death as a Moment – on Visualization of Romantic Heroes’ Faces
 • Debiuty

  • Hanna Obiała
   Maurycy Mochnacki: nadzorować i karać
   Maurycy Mochnacki: Discipline and Punish
 • Recenzje i przeglądy

  • Monika Pawelec
   Publikacje językoznawcze w roku 2007
   Linguistic Publications in the Year 2007
  • Arkadiusz Kołodziejczyk
   Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku (część II)
   Lvov Multicultural Historical Environment in 19th and 20th Centuries (Part II)
  • Jagoda Wierzejska
   Współczesny poeta jest malarzem
   A Contemporary Poet is a Painter
  • Karolina Bielenin
   Społeczeństwo obywatelskie czy raczej fasadowa demokracja? O słownictwie społeczno-politycznym w Polsce na przełomie wieków
   Citizens’ Society or a Façade Democracy? On Social-Political Vocabulary in Poland at the Turn of the Centuries
  • Michał Friedrich
   Wielojęzyczna awangarda – awangardowa wielojęzyczność
   Multilanguage Avant-garde – Avant-garde Multilingualism
  • Mariusz Chołody
   Mickiewicz pod strzechami?
   Mickiewicz under Hatched Roofs?