Navigation – Plan du site

2008
NR 2 (407)

 • Artykuły

  • Jan Potkański
   Wilde, Iwaszkiewicz, Bloom
   Wilde, Iwaszkiewicz, Bloom
  • Wojciech Browarny
   Narracje tożsamościowe w prozie Tadeusza Różewicza
   Identity narrations in Tadeusz Różewicz’s prose
  • Małgorzata Semczuk
   Współczesna proza rosyjska na scenach polskich po roku 1989
   Contemporary russian prose staged in poland after 1989
  • Agnieszka Kuźmiuk-Ciekanowska
   Wielkie Morawy a początki czeskiej państwowości
  • Aldona Skała
   Stronnictwo królewskie a sprawa husytyzmu po śmierci Władysława Jagiełły
   The royal party and the issue of hussitism after Wladyslaw Jagiello’s death
  • Andrzej Grzegorczyk
   Prawdziwość cecha ważna, łatwa do określenia, trudniejsza do osiągnięcia (Felieton filozoficzny)
   Truthfulness, an important quality, easy to define, more difficult to achieve (a Philosophical Causerie)
  • Paweł Tomanek
   Kłopoty z „dyskursem”: próba zdefiniowania pojęcia
   ‘Discourse’ problems: an attempt to define the notion
  • Mariusz Mazur
   Uwagi wstępne do koncepcji „nowego człowieka”
   Introductory remarks to the concept of ‘the new human being’
 • Materiały i przyczynki

  • Stanisław Siekierski
   Polacy o kulturze współczesnych robotników
   The Polish about the Culture of Contemporary Manual Workers
  • Roman Taborski
   Juliusz Wiktor Gomulicki jako „Rzecznik Ojca”
   Juliusz Wiktor Gomulicki as `Father's Spokesman`
 • Recenzje i przeglądy

  • Michał Mrugalski
   Przegląd książek z teorii literatury (wydanych w Polsce w roku 2006)
  • Adam Koseski
   Dyplomacja polska w XX wieku
  • Andrzej Z. Makowiecki
   Recepcja twórczości „meteoru Młodej Polski” w Rosji przełomu wieków
  • Tomasz Serwatka
   Polityka rządu polskiego na uchodźstwie w latach 1939–1942
  • Czesław Bugdalski
   Berlin wobec Konstytucji 3 maja w świetle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłami pruskimi w Warszawie
  • Katarzyna Wakuła
   Paradygmat „rozproszony”
  • Wiesław Rzońca
   Juliusz W. Gomulicki jako varsavianista
 • Kronika

  • Anna Mach i Bandura Michał
   Sprawozdanie z konferencji Pominięte, przemilczane, stłumione, zatarte w narracjach XX wieku
  • Grażyna Mucharska i Nina Nowara
   Germaniści o Josephie von Eichendorffie w sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci
  • Maria Bracka i Artur Bracki
   Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim