Navigation – Plan du site


NR 3 (396)

 • Materiały i przyczynki

  • Patryk Pleskot
   Studenci polscy we Francji 1945–1949
   Polish students in France 1945-1949
  • Dietrich Scholze
   Proces transformacji po roku 1989 w zwierciadle prozy
   Transformation process after 1989 in prose of Luzyce
 • Artykuły

  • Tadeusz Kisielewski
   Idea unii polsko­czechosłowackiej i środkowoeuropejskiej a polityka polska, czechosłowacka i sowiecka w czasie II wojny światowej
   The Idea of Polish- Czech and Mid- European Union Designed in the Times of World War II and Polish, Czech and Soviet Politics
   [Abstract]
  • Marcin Kula
   Długa droga Polski do Europy
   A Long Way of Poland to Europe
   [Abstract]
  • Jerzy Serczyk
   Unie Polski z Czechami w XV i XVI w. Spostrzeżenia i refleksje
   Czech- Polish Agreements in the 15–16th Century. Remarks and Reflections
   [Abstract]
  • Wojciech Iwańczak
   Kościół w Czechach w XV w. – dezintegracja i łączność
   The Czech Church of the 15th Century – Disintegration and Unity
   [Abstract]
  • Anna Michałowska­-Mycielska
   Między tradycją a nowoczesnością. Społeczeństwo żydowskie w drugiej połowie XVIII w.
   Betwen Tradition and Modernity. Jewish Society in the Second Part of the 18th Century
   [Abstract]
  • Krzysztof Trzciński
   Myśl europejska w poszukiwaniu definicji obywatela. Rzecz o koncepcjach statusu jednostki w państwie przed przełomem rewolucji francuskiej. Kontekst historyczny, podobieństwa i różnice, znaczenie
   European Thought in Search of the Definition of a Citizen. Concepts of an Individual ’s Status in the State before the French Revolution...
   [Abstract]
  • Witold Wojdyło i Grzegorz Radomski
   W obronie niezależności narodu. Ruch narodowy w Polsce wobec wspólnot wyższego rzędu oraz idei integracyjnych w Europie w XX w.
   In Defence of Nation ’s Independence National Movement in Poland towards Higher Status Communities and Integrating Ideas in the 20th Century Europe
   [Abstract]
  • Zbigniew Zaporowski
   Józefa Piłsudskiego idea federacyjnego związku państw wschodniej Europy (1918–1922)
   Józef Piłsudski ’s Idea of Federal Association of East European Countries (1918–1922)
   [Abstract]
  • Jacek Wojnicki
   Inicjatywa Środkowoeuropejska jako forma współpracy państw postkomunistycznych
   The mid-european initiative as a form of post-communist countries cooperation
   [Abstract]
 • Rcenzje i przeglądy

  • Eugeniusz Kośmicki
   Globalne problemy polityki – rozwój i pokój w społeczeństwie światowym
  • Paweł Skibiński
   Prześladowanie Kościoła w Hiszpanii w latach trzydziestych XX w.
  • Ryszard Kulesza
   Demostenes i Aischines – z dziejów legendy (w związku z edycją Mów Aischinesa w przekładzie Włodzimierza Lengauera)
  • Tadeusz Paweł Rutkowski
   Stanisław Grabski (1871–1949). Biografia polityczna