Navigation – Plan du site

2009
NR 4 (415)

 • Artykuły

  • Stanisław Rosik
   Slavia universa? O współczesnym oglądzie kultury duchowej dawnych Słowian i jego mitologizacji (w nawiązaniu do eseistyki Marii Janion)
   Slavia universa? On Contemporary Reception of Spiritual Cultureof Ancient Slavs and Its Mythologization (with Reference to Maria Janion’s EssayWriting
  • Paweł Żmudzki
   Jakiego "początku" Polski potrzebują badacze?
   Which ‘Beginning’ of Poland Is Needed by Researchers?
  • Dorota Piekarska-Winkler
   Wspólnota kultur wschodniosłowiańskich. Z badań Dymitra Lichaczowa nad europejskimi źródłami kultury dawnej Rusi
   The Community of East-Slavonic Cultures. Dmitri Lichatchov’s Research on European Sources of Ancient Russian Culture
  • Hanna Obiała
   Między słowiańską sielanką a historią romantyczną: semiofory księżnej Izabeli Czartoryskiej
   Between Slavonic Bucolic and Romantic Story: Semiophors by Izabela Czartoryska
  • Małgorzata Litwinowicz-Droździel
   Dokąd popłynął Peruszyc?
   Where Did Peruszyc Go?
  • Aleksandra Geller
   Żydzi na Słowiańszczyźnie - legendy początku
   The Jews in Slavonic Culture – Legends of the Origins
  • Zuzanna Grębecka
   Atlantyda i Artek - mit słowiańskiej wspólnoty
   Atlantis and Artek – the Myth of Slavonic Community
   [Abstract]
  • Agnieszka Karpowicz
   Z przewodnikiem wśród Słowian
   With a Guidebook among Slavs
  • Anna Boguska
   Chorwackie Wyspy Szczęśliwe. Od mitologizacji przestrzeni do fenomenologii miejsca
   Croatian Fortunate Isles. From Mythologization of Space to Phenomenology of Place
  • Marcin Napiórkowski
   Niewczesne mity. Analiza i interpretacja nieobecności wątków prasłowiańskich w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
   Later Myths. The Analysis and Interpretation of the Absenceof Pre-Slavonic Plots in Krzysztof Kamil Baczyński’s Writings
  • Nicole Dołowy-Rybińska
   Słowiańskość a germańskość Łużyczan w XXI wieku
   Slavonic and Germanic Character of the Lusatians in the 21 Century
  • Marta Zimniak-Hałajko
   Kultura słowiańska jako alternatywna
   Slavonic Culture as an Alternative One
 • Recenzje i przeglądy

  • Roman Chymkowski
   Wokół kultury ludowej
  • Anna Boguska
   Bałkany wyobrażone, czyli Dzika Europa
  • Agnieszka Karpowicz
   Oralność romantyczna - ślad czy narzędzie mitologizacji? Wokół książki Anny Opackiej
  • Zbigniew Wałaszewski
   Kulturotwórcza funkcja gier. Badacze wobez wyzwań ludologii